54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

STATUT

„Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg”
Tekst jednolity na dzień 24 czerwca 2013r.
ROZDZIAŁ I
Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg” i jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.
 2. Jachtklub Elbląg działa na zasadach ustalonych w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. nr 20 poz. 104 ze zm.) i jest utworzony w celu upowszechniania uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych.
 3. Jeżeli w tekście niniejszego Statutu jest mowa o Klubie lub Jachtklubie Elbląg rozumie się przez to Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg.

§ 2

Jachtklub Elbląg posiada osobowość prawną. Może zrzeszać się w innych związkach i stowarzyszeniach, których charakter pozostaje w związku z jego działalnością statutową. Jachtklubjest kontynuatorem działalności Ogniska Wodnego TKKF Zamech.

§ 3

 1. Terenem działalności Jachtklubu Elbląg jest Rzeczpospolita Polska. Klub może prowadzić działalność za granicą.
 2. Siedzibą Klubu jest miasto Elbląg.
 3. Klub posiada zabudowaną nieruchomość i basen jachtowy przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu, a także przystań jachtową nad Zalewem Wiślanym w Suchaczu – Nadbrzeżu.

§ 4

Jachtklub Elbląg działa na rzecz ogółu społeczeństwa i zrzesza sympatyków żeglarstwa oraz osoby zainteresowane uprawianiem sportów wodnych.

§ 5

Jachtklub Elbląg ma prawo używać bandery Klubu, odznaki klubowej oraz logo Klubu.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Jachtklubu Elbląg

§ 6

Celem działalności Jachtklubu Elbląg jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
a) działania na rzecz poprawy warunków uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych,
b) wychowanie młodzieży poprzez naukę żeglowania,
c) wspieranie w podnoszeniu poziomu sportowego i przygotowaniach do osiągania jak najlepszych wyników sportowych,
d) popularyzacja żeglarstwa i innych sportów wodnych,
e) udział w ogólnopolskim życiu sportowym,
f) podejmowanie, prowadzenie i rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie żeglarstwa, a także przystępowanie w tym zakresie do odpowiednich organizacji zagranicznych na zasadach członkostwa.

§ 6 A

 1. Jachtklub Elbląg prowadzi działalność gospodarczą zgodną z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:
  a) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  b) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami
  c) 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
  d) 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
  e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  f) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  g) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  h) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  i) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  j) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
  k) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Działalność gospodarcza Klubu prowadzona jest w rozmiarze służącym celom statutowym, a jej cel zarobkowy nie dominuje nad celem statutowym.
 3. Działalność gospodarcza Klubu jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności gospodarczej Klubu w całości
  przeznaczana jest na cele statutowe.
 5. Dochody z działalności gospodarczej Klubu mogą być przeznaczone na dokonanie inwestycji pod warunkiem, że dochody uzyskane dzięki tym inwestycjom zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych.

§ 6 B

 1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Klubu jest:
  a) prowadzenie zajęć sportowych (96.04.Z),
  b) organizowanie zawodów sportowych wszystkich klas z udziałem zawodników krajowych i zagranicznych, branie udziału w imprezach żeglarskich krajowych i zagranicznych (93.19.Z),
  c) współpracę z odpowiednimi związkami sportowymi oraz pokrewnymi organizacjami sportowymi i żeglarskimi (94.99.Z),
  d) prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i towarzyskiej poprzez odczyty, pogadanki, spotkania, wycieczki, wieczorki i zebrania towarzyskie (85.60.Z),
  e) otaczanie opieką sportową młodzieży szkolnej (88.91.Z),
  f) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnych usług, obozów, imprez kulturalnych i sportowych (90.04.Z),
  g) prowadzenie działalności wydawniczej (58.19.Z).
 2. Przedmiotem odpłatnej działalności Klubu jest:
  a) prowadzenie zajęć sportowych (96.04.Z),
  b) organizowanie szkolenia żeglarskiego dla młodzieży (85.51.Z),
  c) organizowanie zawodów sportowych wszystkich klas z udziałem zawodników
  krajowych i zagranicznych, branie udziału w imprezach żeglarskich krajowych i zagranicznych (93.19.Z),
  d) zapewnienie zainteresowanym możliwości korzystania ze sprzętu i urządzeń
  sportowych w ramach obowiązujących w tym zakresie regulaminów (77.21.Z),
  e) prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i towarzyskiej poprzez odczyty, pogadanki, spotkania, wycieczki, wieczorki i zebrania towarzyskie (85.60.Z),
  f) otaczanie opieką sportową młodzieży szkolnej (88.91.Z),
  g) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnych usług, obozów, imprez kulturalnych i sportowych (90.04.Z),
  h) prowadzenie działalności wydawniczej (58.19.Z).

§ 7

Określone w § 6 cele Jachtklub Elbląg realizuje przez:
h) prowadzenie zajęć sportowych i turystycznych,
i) organizowanie szkolenia żeglarskiego,
j) organizowanie zawodów sportowych wszystkich klas z udziałem zawodników krajowych i zagranicznych, branie udziału w imprezach żeglarskich krajowych i zagranicznych,
k) zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych w ramach obowiązujących w tym zakresie regulaminów,
l) budowę, dzierżawę, użytkowanie i utrzymanie urządzeń, obiektów i sprzętu żeglarskiego oraz prowadzenie ich konserwacji i bieżących remontów,
m) współpracę z odpowiednimi związkami sportowymi oraz pokrewnymi organizacjami sportowymi i żeglarskimi,
n) prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i towarzyskiej poprzez odczyty, pogadanki, spotkania, wycieczki, wieczorki i zebrania towarzyskie,
o) otaczanie opieką sportową młodzieży szkolnej,
p) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnych usług, obozów, imprez
kulturalnych i sportowych,
q) prowadzenie działalności wydawniczej,
r) prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej,
s) współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

§ 7 A

Jachtklub Elbląg współdziała z instytucjami publicznymi i samorządowymi w zakresie tworzenia i wykonywania przepisów prawa zmierzających do realizacji ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 8

Majątek Jachtklubu Elbląg stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.

§ 9

Ważnym i znaczącym sposobem realizacji celów i zadań jest praca społeczna jego członków.

§ 10

W zakresie realizacji celów statutowych szczególną uwagę Jachtklub Elbląg przywiązuje do współpracy z samorządem miasta Elbląg, województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Jachtklubu Elbląg, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Jachtklubu Elbląg mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12

Członkowie Jachtklubu Elbląg dzielą się na:
a) członków honorowych,
b) członków zwyczajnych,
c) członków wspierających.

§ 13

Członkiem honorowym Jachtklubu Elbląg może być osoba fizyczna, której godność tą nadaje się za szczególne zasługi związane z działalnością Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 14

Członkowie honorowi zwolnieni są od wszelkich opłat oraz obowiązku płacenia składek, poza tym posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

§ 15

 1. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Jachtklubu Elbląg składa podpisaną przezsiebie deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd, zaopatrzoną w podpisy dwóch członków wprowadzających, będących członkami Jachtklubu Elbląg.
 2. Przyjęcie osoby mającej poniżej 18 lat wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 16

Członkowie zwyczajni Jachtklubu Elbląg mają prawo:
a) uczestniczenia osobiście lub przez swojego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu z
prawem zabierania głosu i głosowania,
b) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu,
c) składania wniosków do władz Klubu,
d) oceniania działalności władz Klubu,
e) korzystania ze wstępu na imprezy organizowane przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd,
f) korzystania z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu na zasadach określonych w regulaminach,
g) noszenia odznaki klubowej, bandery i logo Klubu oraz używania legitymacji klubowej.

§ 17

 1. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych załączoną do deklaracji członkowskiej, należeć do Klubu, jednakże nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. Nie posiadają także prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 18

Do obowiązków członka Jachtklubu Elbląg należy:
a) troska o rozwój i dobre imię Klubu,
b) dbanie o honor bandery Klubu oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny i zasad etyki sportowej,
c) ścisłe przestrzeganie Statutu Klubu, regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu,
d) branie czynnego udziału w pracach Klubu,
e) chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra członków oraz zwalczanie wszelkich przejawów marnotrawstwa,
f) regularne opłacanie składek członkowskich,
g) wykonywanie przyjętych na siebie lub nałożonych obowiązków organizacyjnych,
h) podnoszenie swojego poziomu sportowego oraz przestrzeganie zasad amatorskiego
uprawiania żeglarstwa,
i) zdyscyplinowanie i koleżeńskie zachowanie się wobec wszystkich członków Klubu,
j) używanie obiektów, urządzeń i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami
regulaminów i zarządzeń oraz branie udziału w konserwacji urządzeń i sprzętu.

§ 19

Członkiem wspierającym może być za zgodą Zarządu osoba fizyczna lub prawna, która złożyła stosowną deklarację i wnosić będzie stały wkład pieniężny w zadeklarowanej przez siebie wysokości bądź wykonywać inne świadczenia na rzecz Klubu.

§ 20

Członkowie wspierający Jachtklubu Elbląg mają prawo:
a) udziału osobiście lub przez swojego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
b) wysuwanie wobec władz Klubu postulatów i wniosków,
c) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 21

Do obowiązków członków wspierających należy:
a) współpraca z władzami Jachtklubu Elbląg,
b) pozyskiwanie nowych członków spośród swoich pracowników,
c) propagowanie zadań i przedsięwzięć Klubu,
d) wnoszenie zadeklarowanych wkładów lub spełnianie świadczeń.

§ 22

Członkostwo w Jachtklubie Elbląg ustaje na skutek:
a) zgłoszenia na piśmie wystąpienia,
b) skreślenia przez Zarząd z listy członków,
c) śmierci członka Klubu,
d) wykluczenie.

§ 23

 1. Członek wykluczony przez Zarząd ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej decyzji o wykluczeniu.
 2. Złożenie odwołania powoduje zawieszenie w prawach członka od chwili podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, które może uchylić decyzję Zarządu i przywrócić prawa członkowskie lub zatwierdzić decyzję Zarządu.

§ 24

Decyzję o pozbawieniu godności członka honorowego Klubu może podjąć wyłącznie Walne Zgromadzenie.

§ 25

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę na rzecz żeglarstwa oraz za osiągnięcia sportowe stosuje się następujące wyróżnienia:
a) pochwałę,
b) dyplom lub proporczyk pamiątkowy Klubu,
c) nagrodę rzeczową,
d) inne nagrody.

§ 26

 1. Za nie stosowanie się do Statutu, regulaminów, zarządzeń lub uchwał władz Jachtklubu Elbląg, Zarząd może stosować wobec członków następujące kary:
  a) udzielenie ostrzeżenia,
  b) udzielenie nagany,
  c) zawieszenie w prawach członka do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy będącej przyczyną zawieszenia,
  d) skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek przez okres jednego roku,
  e) wykluczenie z Klubu, które może nastąpić z powodu:
 • prowadzenia działalności na szkodę Klubu,
 • popełnienia czynu haniebnego,
 • umotywowanego wniosku Komisji Dyscyplinarnej.
 1. Wymienione wyżej kary wymierza Zarząd w formie uchwały.
 2. Zarząd może przekazać sprawę do rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej.

§ 27

Członek występujący lub wykluczony z Klubu jest obowiązany zwrócić legitymację klubową oraz wypożyczony sprzęt lub wpłacić w razie jego utraty do kasy Klubu jego równowartość ustaloną przez Zarząd.

ROZDZIAŁ IV
Władze Jachtklubu Elbląg

§ 28

Władzami Jachtklubu Elbląg są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Prezydium Zarządu,
d) Komisja Rewizyjna,
e) Komisja Dyscyplinarna, o ile Walne Zgromadzenie powoła taką komisję Walne Zgromadzenie

§ 29

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Klubu. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek brać udział wszyscy członkowie Klubu, a bez prawa do głosowania członkowie w osobistych sprawach odwoławczych od decyzji o wykluczeniu z listy członków, a także członkowie wspierający.

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w każdym czasie przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogółu członków Klubu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi być zwołane w przypadku ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu, w razie ustąpienia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej oraz w sytuacji określonej w § 38 ust. 2 Statutu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie należy zwołać w ciągu sześciu tygodni od zaistnienia wskazanych wyżej przyczyn.

§ 31

 1. Co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia wszystkich członków Klubu o dniu i godzinie oraz miejscu Walnego Zgromadzenia z podaniem na piśmie porządku obrad.
 2. Na pisemne oświadczenie członka Klubu zawiadomienie wymienione w pkt 1 może być doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka adres e-mail.

§ 32

 1. Na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Klubu powinny zostać wyłożone do wglądu członków:
  a) protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
  b) roczne sprawozdanie finansowe,
  c) uchwały Zarządu podejmowane w okresie między Walnymi Zgromadzeniami,
  d) wnioski i podania członków Klubu składane w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
 2. Na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w sekretariacie Klubu powinny zostać wyłożone do wglądu członków:
  a) dokumenty wskazane w pkt 1,
  b) sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy,
  c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy,
  d) sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej za okres sprawozdawczy – jeżeli została powołana,

§ 33

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany spośród członków przewodniczący. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza członek Klubu wyznaczony przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Komisję Wniosków i Komisję Skrutacyjną, które powołuje się po zgłoszeniu kandydatów do władz Klubu.

§ 35

 1. Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy uprawnionej liczby członków Jachtklubu Elbląg.
 2. Walne Zgromadzenie może ważnie odbyć obrady w drugim terminie, który wyznacza się pół godziny po terminie, w jakim miały odbyć się obrady w pierwszym terminie. Dla ważności obrad w drugim terminie niezbędne jest poinformowanie o tym członków w zawiadomieniu przewidzianym w § 31 ust. 1.
 3. W drugim terminie obrady Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich członków Klubu.

§ 36

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 37 i § 38.

§ 37

 1. Do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Statutu wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy uprawnionej liczby członków, przy czym uchwała wymaga większości 2/3 głosów spośród obecnych członków Klubu.
 2. W przypadku, gdy podjęcie uchwały o zmianie Statutu Klubu nie jest możliwe w pierwszym terminie ze względu na brak wymaganego kworum, o którym mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie statutu w drugim terminie, który wyznacza się zgodnie z § 35 ust. 2.
 3. W drugim terminie uchwała o zmianie statutu, dla swej ważności, wymaga większości 2/3 głosów spośród obecnych członków Klubu.

§ 38

 1. Do podjęcia uchwały o likwidacji Jachtklubu Elbląg wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 2/3 ilości członków Klubu. Uchwała ta wymaga większości 3/4 głosów spośród obecnych członków Klubu.
 2. Dla ważności uchwały w sprawie rozwiązania Jachtklubu Elbląg podjętej w trybie
  określonym w pkt 1 niezbędne jest jej zatwierdzenie na specjalnie zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klubu. Zgromadzenie takie zwołuje Zarząd nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni po Zgromadzeniu, na którym uchwalono rozwiązanie Klubu. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może zawierać, poza sprawą rozwiązania Klubu, żadnych innych punktów merytorycznych. Uchwała o zatwierdzeniu zapada w trybie przewidzianym w ust. 1.

§ 39

Do wyłącznych właściwości Walnego Zgromadzenia Jachtklubu Elbląg należy:

 1. w głosowaniu tajnym:
  a) wybór Zarządu,
  b) wybór Komisji Rewizyjnej,
  c) wybór Komisji Dyscyplinarnej,
  d) wykluczenie członka władz Klubu,
  e) pozbawienie praw członka honorowego,
  f) podjęcie uchwał w wyniku rozpoznania odwołania od ukarania członka Klubu,
 2. w głosowaniu jawnym:
  a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej oraz
  udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
  b) zatwierdzanie planów działalności Klubu,
  c) zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz sprawozdań finansowych Klubu,
  d) uchwalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich lub
  upoważnienie Zarządu do ich uchwalenia,
  e) przyznawanie godności członka honorowego,
  f) uchwalanie zmian Statutu w trybie określonym w § 37,
  g) wyrażanie zgody na podejmowanie zobowiązań o wartości przekraczającej 25.000 zł
  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu w trybie § 38.
  Zarząd Jachtklubu Elbląg

§ 40

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Jachtklubu Elbląg w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  b) przygotowanie planów działalności i preliminarza budżetowego Klubu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
  c) kierowanie działalnością Klubu oraz zarządzanie jego majątkiem w zakresie
  niezastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia,
  d) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

§ 41

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 2. Zarząd składa się z 3-7 członków. Ostateczną liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 42

 1. W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, przysługuje mu prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa od 1/3 składu (w zaokrągleniu w górę). O powstaniu vacatu orzeka Zarząd.
 2. Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów uzyskały liczbę głosów większą od 1/4 ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.
 3. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji Komandora.
 4. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu spadnie poniżej 3 Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami.

§ 43

 1. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 2. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wyboru.

§ 44

 1. W skład Zarządu wchodzą:
  a) Komandor,
  b) V-ce Komandor,
  c) Skarbnik,
  d) do 4 członków z uwzględnieniem § 41 ust. 2.
 2. Komandora, V-ce Komandora i Skarbnika Zarząd wybiera spośród siebie.
 3. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członek Zarządu może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
  miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 45

Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy w terminach
określonych przez Zarząd. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Komandora. Zebrania Zarządu winny być protokołowane.
Prezydium Zarządu

§ 46

Do kierowania bieżącą pracą Jachtklubu Elbląg w okresie między posiedzeniami Zarządu powołane jest Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą:
a) Komandor,
b) V-ce Komandor,
c) Skarbnik.

§ 47

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
b) podejmowanie uchwał w pilnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem
Klubu,
c) podejmowanie inicjatywy i określenie zasad współpracy z samorządem mieszkańców,
administracją publiczną, organizacjami sportowymi, kulturalnymi, oświatowymi itp.
d) zawieranie umów związanych w szczególności z działalnością gospodarczą, inwestycyjną i kapitalnymi remontami. Uchwały Prezydium Zarządu winny być wpisane do księgi uchwał i przedstawione Zarządowi na najbliższym posiedzeniu,
e) opracowanie i przedstawienie Zarządowi planów działalności i sprawozdań rocznych i 4-ro letnich.

§ 48

Posiedzenia Prezydium Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości decyduje głos Komandora.

§ 49

Posiedzenia prezydium Zarządu muszą być protokołowane.

§ 50

Do kompetencji Komandora Jachtklubu Elbląg należy:
a) zwoływanie posiedzeń Prezydium Zarządu i Zarządu,
b) wykonywanie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych osób,
c) bieżące zarządzanie Klubem.
Komisja Rewizyjna

§ 51

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolującym działalność gospodarczą, finansową i statutową Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna jest odrębnym organem Klubu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z żadnym z nich w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z Klubem w stosunku pracy.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Prezydium i Zarządu z głosem doradczym.

§ 52

 1. Do składu Komisji Rewizyjnej wybiera się 3 członków na okres kadencji Zarządu. Przepis § 41 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. Komisja Rewizyjna winna ukonstytuować się w ciągu 14 dni od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana i spośród siebie wybiera przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Przepis § 42 stosuje się odpowiednio.

§53

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Jachtklubu Elbląg ze szczególnym uwzględnieniem działalności
gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz
zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
c) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo-Wyborczym. Komisja Dyscyplinarna

§ 54

Jeżeli w myśl § 28 pkt c Statutu Walne Zgromadzenie powoła Komisję Dyscyplinarną do jej składu wybiera się 3 członków na okres kadencji Zarządu spośród członków nie piastujących żadnej innej funkcji w Klubie. Przepis § 52 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 55

 1. Komisja Dyscyplinarna rozstrzyga sprawy między członkami Klubu i zarzuty o charakterze honorowym pod adresem Klubu.
 2. Komisja dyscyplinarna rozstrzyga także sprawy dotyczące przestrzegania przez członków Statutu, regulaminów i zarządzeń władz Klubu w przypadku, gdy Zarząd przekaże jej sprawę do rozpatrzenia zgodnie z § 26 ust. 3.

§ 56

Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej zapadają większością głosów w obecności wszystkich członków i muszą być podane do wiadomości zainteresowanym członkom na piśmie. Strony mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.

§ 57

Komisja Dyscyplinarna stosuje kary określone w § 26.

§ 58

Komisja Dyscyplinarna może nakazać publiczne przeproszenie przez stronę winną na forum Klubu.

ROZDZIAŁ V
Zasady dysponowania majątkiem i środkami finansowymi Klubu

§ 59

Środki finansowe Jachtklubu Elbląg pochodzą z:
a) wpisowego i składek członkowskich
b) dochodów z działalności gospodarczej wymienionej w § 6 A Statutu
c) dotacji osób fizycznych i prawnych
d) subwencji i dotacji władz państwowych i samorządowych,
e) innych źródeł.

§ 60

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Jachtklubu Elbląg oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie Komandor ze Skarbnikiem lub każdy z nich łącznie z upoważnionym przez Zarząd członkiem Zarządu.

§ 61

Cały majątek Klubu podlega ścisłej ewidencji zgodnie z ogólnymi zasadami ewidencji materiałowej. Klub może przejmować na podstawie umów lub decyzji majątek osób trzecich na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Przejęty w ten sposób majątek jest własnością Klubu i winien być ewidencjonowany w księgowości materiałowej Klubu.

§ 62

Jachtklub Elbląg prowadzi gospodarkę finansowo – materiałową w oparciu o roczny plan działalności i preliminarz budżetowy.

§ 63

Jachtklub Elbląg na swoją działalność musi posiadać zabezpieczenie finansowe w funduszach, o których mowa w § 59.

§ 64

Dokonywanie wydatków nie objętych preliminarzem budżetowym może nastąpić wyłącznie z osiągniętych wpływów ponadplanowych i na podstawie decyzji Zarządu Klubu z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 lit. g.

§ 65

 1. Jachtklub Elbląg prowadzi księgowość i rozliczenia zgodnie z ogólnymi zasadami finansowo – księgowymi określonymi w odpowiednich przepisach.
 2. Dysponentem funduszy są łącznie Komandor oraz Skarbnik.
 3. Zarząd zobowiązany jest gospodarować majątkiem i funduszami Klubu rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, za co ponosi odpowiedzialność przewidzianą w odpowiednich przepisach.

§ 66

Powierzenie pieczy nad majątkiem osobie materialnie odpowiedzialnej odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z równoczesnym odebraniem od tej osoby pisemnej deklaracji o przyjęciu materialnej odpowiedzialności za powierzony majątek.

§ 66 A

Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 67

W przypadku rozwiązania Jachtklubu Elbląg jego majątek własny po uregulowaniu wszystkich ciążących zobowiązań przechodzi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. Majątek, urządzenia i sprzęt należący do osób trzecich zostanie przekazany jego właścicielom.

§ 68

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 69

Tekst jednolity niniejszego Statutu uchwalony został uchwałą Walnego Zgromadzenia Jachtklubu Elbląg w dniu 24.06.2013r.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE STOWARZYSZENIA JACHTKLUB ELBLĄG – dokumenty uzupełniające z 1 kwietnia 2023 r.