54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

REGULAMIN

Regulamin
mariny Jachtklubu Elbląg

Informacje ogólne:

 1. Marina usytuowana jest w miejscowości Elbląg przy ul. Radomskiej 29.
 2. Zarządcą przystani jest Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg ul. Radomska 29; 82-300 Elbląg tel. 55 232 67 20 e-mail: jachtklub@jachtklub.elblag.pl
 1. Ważne numery telefonów:

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad etykiety żeglarskiej oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
 2. Na przystani obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 06.00.
 3. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za usługi ustalony przez zarząd Stowarzyszenia, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 4. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani Zarządca nie odpowiada.

Obsługa jednostek pływających:

 1. Prawo do zatrzymania się w marinie przysługuje wszystkim jednostkom pływającym o długości do 15 mb i zanurzeniu do 2 m o ile pozwala na to miejsce w basenie.
 2. Załogi jednostek odwiedzających cumują na wyznaczonych miejscach gościnnych.
 3. Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania obsługi marinyo każdym wpłynięciu lub wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu lub bezpośrednio u bosmana. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z mariny transportem kołowym.
 4. Wszelkich formalności związanych z postojem jachtów, w tym wnoszenie opłat, należy dokonywać niezwłocznie po zacumowaniu, lub przyjeździe na teren mariny.
 5. Na wezwanie pracownika mariny kapitan jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki i załogi.
 6. Pracownik mariny ma prawo wejść na jednostkę w czasie nieobecności załogi w razie potrzeby poprawienia cumowania.
 7. Postój jachtów powinien odbywać się według następującej procedury: Zatrzymanie się w basenie mariny, zgłoszenie postoju u pracownika obsługi; Dokonanie opłaty postojowej; Zajęcie wyznaczonego przez pracownika obsługi Portu miejsca przy nabrzeżu.
 8. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika mariny załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju.
 9. Opłaty wnosi się z góry w następującej formie: gotówką lub kartą płatniczą.
 10. Osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu, którego zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca deklarację przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy, odszkodowania oraz inne czynności związane z postojem jednostki w przystani.
 11. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi Zarządca nie odpowiada.
 12. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia przystani może się odbywać jedynie w porozumieniu z pracownikiem obsługi Portu.

Przepisy porządkowe:

 1. Na pomostach mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających, lub mające zgodę obsługi przystani. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten, do jakiego są przeznaczone.
 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Portu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Na terenie przystani zabrania się:
  1. Korzystania z urządzeń lub wyposażenia Portu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  2. Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela.
  3. Wyprowadzania psów bez smyczy oraz pozostawiania ich bez nadzoru. Na właścicielach spoczywa obowiązek sprzątania po swoich pupilach.
  4. Zaśmiecania i zanieczyszczanie terenu przystani i wód; na przystani jest prowadzona selekcja śmieci.
  5. Niszczenia elementów Portu.
  6. Zanieczyszczania środowiska naturalnego: wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę.
  7. Niszczenia roślinności oraz ingerencji w życie dzikich zwierząt.
  8. Tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipu.
  9. Picia alkoholu, oraz przebywania osób nietrzeźwych.
  10. Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych, oraz przebywania osób będących pod ich wpływem.
  11. Wędkowania.
  12. Kąpieli.
  13. Biwakowania, grillowania i rozpalania ognisk bez zgody obsługi przystani.
  14. Wykonywania jakichkolwiek prac remontowych na zacumowanych jednostkach, poza miejscami wskazanymi przez obsługę; (zawsze w poszanowaniu środowiska naturalnego i komfortu innych użytkowników).
  15. Parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami.
  16. Mycia samochodów i innych pojazdów; za ewentualne szkody Zarządca nie odpowiada.
  17. Slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani.
  18. Prowadzenia działalności gospodarczej – bez zgody Zarządcy.
  19. Zakłócania ciszy nocnej.

Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p. poż.:

 1. Na obszarze Portu obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien bezzwłocznie powiadomić pracowników Portu oraz podjąć niezbędne działania ratunkowe. W sytuacjach wymagających udzielenia pomocy medycznej należy wezwać pogotowie ratunkowe.
 3. Pracownik Portu organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu, które powinny stosować się do jego poleceń.

Regulamin
korzystania z hangaru jachtowego Jachtklubu Elbląg
oraz placu przed hangarem

Przepisy ogólne

 1. Zarządcą Hangaru jest „Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg”.
 2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
  a) Jachtklubie Elbląg – należy przez to rozumieć „Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg”,
  b) Hangarze – należy przez to rozumieć hangar jachtowy Jachtklubu Elbląg położony w Elblągu przy ulicy Radomskiej 29 wraz z placem i terenem wokół Hangaru,
  c) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  d) Bosmanie – należy przez to rozumieć uprawnionego pracownika Jachtklubu Elbląg,
  e) remontach – należy przez to rozumieć w szczególności: szlifowanie ręczne i mechaniczne, malowanie części podwodnej, malowanie i lakierowanie burt, malowanie i lakierowanie pokładu, polerowanie, spawanie, cięcie tarczami szlifierskimi.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hangaru zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień, a także do wykonywania poleceń wydawanych przez Bosmana lub Zarząd Jachtklubu Elbląg.
 4. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Hangaru oraz upoważnioną do wydawania poleceń porządkowych osobom korzystającym z Hangaru jest Bosman Jachtklubu Elbląg.
 5. Bosmana wskazuje Zarząd „Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg” i sprawuje nad nim kontrolę. W ramach kontroli Zarząd ma prawo zmienić każdą decyzję Bosmana.
 6. Wszelkie przewidziane w Regulaminie prerogatywy Bosmana przysługują także Zarządowi Jachtklubu Elbląg.
 7. Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 8. Wejście na teren Hangaru oraz korzystanie z jego infrastruktury oznacza akceptację Regulaminu.
 9. Każdy użytkownik Hangaru, co roku, przed wjazdem do Hangaru, obowiązany jest uaktualnić w sekretariacie Jachtklubu Elbląg swoje dane kontaktowe (telefon, adres korespondencyjny, e-mail) pod którymi będzie można się z nim stale kontaktować.
 10. Klucze do furtek wejściowych do Hangaru wydaje recepcja Jachtklubu Elbląg po ustaleniu tożsamości użytkownika oraz odnotowaniu daty i godziny pobrania oraz zwrotu kluczy.

  Odpowiedzialność
 11. Jachtklub Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Hangaru.
 12. Jachtklub Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające w Hangarze oraz ich zachowanie.
 13. Jachtklub Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu użytkowników na terenie Hangaru.
  Cennik
 14. Na terenie Hangaru obowiązuje cennik usług zatwierdzony przez Zarząd Jachtklubu Elbląg, zwany dalej Cennikiem.
  Obowiązki Bosmana
 15. Bosman sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 16. Bosman zajmuje się bieżącą obsługą Hangaru oraz kontrolą infrastruktury i sprzętu, a także odpowiada za utrzymywanie porządku w Hangarze.
 17. Bosman prowadzi ewidencję jednostek znajdujących się w Hangarze oraz na placu przed nim, a także kontroluje płatności w kasie Jachtklubu Elbląg zgodnie z Cennikiem.
 18. Przydzielanie miejsca postoju dla jednostki należy do Bosmana.
 19. Bosman umożliwia dostęp do mediów na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku.

  Przepisy porządkowe
  Wszystkie osoby przebywające na terenie Hangaru zobowiązane są do:
 20. Przestrzegania Regulaminu.
 21. Dbania o mienie znajdujące się w Hangarze.
 22. Przestrzegania zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
 23. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów przeciw pożarowych.
 24. Stosowania się do poleceń Bosmana i Zarządu Jachtklubu Elbląg.
 25. Zapewnienia przejezdności drogi pożarowej.
 26. Parkowania samochodów oraz przyczep wyłącznie na parkingu w miejscu do tego wyznaczonym, bądź wskazanym przez Bosmana.
 27. Korzystania z urządzeń lub wyposażenia Hangaru zgodnie z ich przeznaczeniem i po uzgodnieniu z Bosmanem.
 28. Utrzymania porządku, czystości oraz dbania o infrastrukturę i wyposażenie Hangaru, w tym sprzątnięcia Hangaru w obrębie miejsca postoju po wyprowadzeniu jednostki po okresie zimowym.
 29. Zgłaszania Bosmanowi osób trzecich upoważnionych do wstępu na jednostkę pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren Hangaru.
  Na terenie Hangaru zabrania się:
 30. Wchodzenia na cudze jachty bez zgody właściciela.
 31. Przebywania dzieci poniżej lat 16 bez opieki rodziców lub prawnych opiekunów.
 32. Prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Zarządu Jachtklubu Elbląg.
 33. Picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości.
 34. Palenia tytoniu.
 35. Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 36. Pozostawiania jednostki podłączonej do prądu bez nadzoru.

  Postój jachtów
 37. Użytkownik chcący korzystać z Hangaru ma obowiązek do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego złożyć w Sekretariacie Jachtklubu Elbląg deklarację postoju według określonego wzoru, wskazując jednostkę oraz deklarowany okres postoju w Hangarze.
 38. Do dnia 10 września każdego roku kalendarzowego Zarząd, na podstawie złożonych deklaracji postoju oraz okresu deklarowanego postoju, podejmuje decyzję jakie jednostki dostaną zgodę na postój w Hangarze.
 39. Użytkownik, który zadeklarował w deklaracji postoju okres postoju w Hangarze jest obowiązany od uiszczenia opłaty za wskazany w deklaracji okres, nawet gdy nie wykorzysta postoju w Hangarze w pełnym zadeklarowanym okresie.
 40. Pierwszeństwo postoju mają użytkownicy jednostek, którzy deklarują dłuższy okres postoju w Hangarze oraz płacący z góry za cały deklarowany okres postoju.
 41. Za bezpieczny i prawidłowy postój jednostki w Hangarze odpowiada użytkownik.
 42. Zgodę na faktyczny wjazd i wyjazd z Hangaru wydaje Bosman.
 43. Zgodę na otwarcie drzwi wjazdowych do Hangaru (z wyjątkiem furtek wejściowych) wydaje Bosman. Otwarcia drzwi wjazdowych może dokonać wyłącznie osoba przeszkolona przez Bosmana. Zabrania się otwierania drzwi wjazdowych bez zgody Bosmana.
 44. Wyciągarkę dla jednostek obsługuje Bosman. Zabrania się używania wyciągarki bez zgody Bosmana.
 45. Wprowadzenie jednostki do Hangaru na okres zimowy możliwe jest po opłaceniu wszelkich należności wobec Jachtklubu Elbląg.
 46. Wyprowadzenie jednostki z Hangaru po okresie zimowym możliwe jest po opłaceniu wszelkich należności wobec Jachtklubu Elbląg.
 47. W trakcie postoju w Hangarze jednostka nie może być wyposażona w butlę gazową, paliwo oraz akumulatory, które należy usunąć z jednostki przed wjazdem do hangaru. Bosman jest upoważniony i zobowiązany do osobistej kontroli powyższego wymogu.
 48. Użytkownik Hangaru ma prawo wynajęcia boksu w Hangarze na zasadach określonych w Cenniku oraz w miarę dostępności wolnych boksów.
 49. Użytkownik Hangaru ma prawo wynajęcia powierzchni magazynowej w Hangarze na zasadach określonych w Cenniku oraz w miarę dostępności miejsca.

  Opłaty
 50. Opłaty za miejsce postojowe w Hangarze wnosi się z góry za deklarowany czas postoju jednostki, wskazany w deklaracji postoju, przed wjazdem do Hangaru.
 51. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na miesięczne raty.
 52. Miejsca w Hangarze nie można podnająć.
 53. Nieuiszczenie opłaty stanowi przyczynę odmowy wpuszczenia do Hangaru.
 54. W przypadku gdy użytkownik pozostawi jednostkę w Hangarze po okresie wskazanym w deklaracji postoju i nie złoży nowej deklaracji wskazując i opłacając kolejny okres postoju – Bosman jest upoważniony do usunięcia jednostki z Hangaru na koszt użytkownika, według stawki wynikającej z Cennika.
 55. Pozostawienie jednostki w Hangarze po upływie okresu wskazanego w deklaracji postoju i niezłożenie nowej deklaracji postoju oraz nieuiszczenie opłaty upoważnia Zarząd do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z Hangaru w wysokości podwójnej opłaty postojowej wynikającej z Cennika.
 56. Nieterminowe uiszczanie opłat jest podstawą do odmowy wyrażenia zgody na postój w Hangarze w kolejnym sezonie zimowym.
  Remonty
 57. Na terenie Hangaru zabrania się wykonywania remontów jednostek oraz remontów silników jednostek.
 58. Dokonywanie remontów jest możliwe tylko w przeznaczonym do tego pomieszczeniu szkutni oraz na wyznaczonej części placu przed Hangarem.
 59. Użytkownik zainteresowany przeprowadzeniem remontu w szkutni ma możliwość wynajęcia tego pomieszczenia na zasadach określonych w Regulaminie.
 60. Wynajęcie pomieszczenia szkutni jest możliwe na czas oznaczony wskazany w deklaracji najmu szkutni oraz po uiszczeniu z góry opłaty zgodnie z Cennikiem.
 61. Przedłużenie okresu najmu, po upływie czasu wskazanego w deklaracji najmu szkutni, jest możliwe na dalszy czas oznaczony wskazany w nowej deklaracji, wyłącznie w sytuacji gdy inny użytkownik nie zadeklarował najmu w tym czasie.
 62. W przypadku gdy użytkownik pozostawi jednostkę w szkutni po okresie wskazanym w deklaracji najmu szkutni – Bosman jest upoważniony do usunięcia jednostki ze szkutni na koszt użytkownika, według stawki wynikającej z Cennika.
 63. Pozostawienie jednostki w szkutni po upływie okresu wskazanego w deklaracji najmu szkutni i niezłożenie nowej deklaracji oraz nieuiszczenie opłaty upoważnia Zarząd do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie ze szkutni w wysokości podwójnej opłaty postojowej wynikającej z Cennika.

  Postanowienia końcowe
 64. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Zarząd Jachtklubu Elbląg będzie stosować sankcje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Jachtklubu Elbląg.
 65. W przypadku gdy działaniem lub zaniechaniem użytkownika powstanie w Hangarze szkoda – użytkownik jest odpowiedzialny za jej naprawienie według wyboru Zarządu Jachtklubu Elbląg – albo użytkownik naprawi szkodę osobiście, albo poniesie pełny koszt naprawy wyrządzonej szkody.
 66. Dodatkową sankcją za wyrządzenie szkody w Hangarze jest zakaz postoju w Hangarze w kolejnych trzech sezonach.
 67. Sankcją za nieprzestrzeganie Regulaminu może być nakazanie użytkownikowi wyprowadzenia jednostki z Hangaru. W przypadku odmowy – Bosman jest upoważniony do wyprowadzenia jednostki na koszt użytkownika zgodnie z Cennikiem.
 68. Osoby niszczące lub uszkadzające mienie Jachtklubu Elbląg ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 69. Bezumowne korzystanie z Hangaru oraz jego infrastruktury podlega opłacie w podwójnej wysokości określonej w Cenniku.
 70. Jednostka stojąca na terenie Hangaru, za którą użytkownik nie uiści opłat zgodnie z cennikiem za dwa pełne lata, przechodzi na własność Jachtklubu Elbląg po uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu użytkownika do jej usunięcia. W przypadku gdy jednostka przejdzie na własność Jachtklubu Elbląg użytkownik zostanie obciążony kosztem transportu i utylizacji jednostki.
 71. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.