54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

REGULAMIN USŁUG NOCLEGOWYCH

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty pobytu. Dokonując wyżej wymienione czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Usługi noclegowe są prowadzone przez Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg, ul. Radomska 29 82-300 Elbląg, NIP 578 211 34 29, REGON 170312928,  KRS 0000027803.
 3. Regulamin obowiązuje na całym terenie obiektu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 4. Świadczący usługi noclegowe zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca i osoby korzystające „Gościem”.
 5. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia doby o kolejne godziny za dodatkową opłatą.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3 REJESTRACJA I MELDOWANIE

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz czytelne wypełnienie i podpisanie dokumentów meldunkowych: karty pobytu i innych, jeśli wymagane zewnętrznymi przepisami.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 5. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

§4 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi noclegowe zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 2. Gość ma prawo oczekiwać ze strony obiektu warunków odpowiednich do wypoczynku, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia Gościa oraz nienaruszalności jego mienia, zapewnienia porządku podczas pobytu.
 3. Dla Gości świadczone są nieodpłatnie dodatkowe usługi:
  1. użyczenie żelazka z deską do prasowania, suszarki do włosów, suszarki na pranie;
  2. przechowywanie bagażu;
  3. przechowanie rzeczy wartościowych w depozycie;
  4. parking niestrzeżony dla samochodów osobowych;
  5. pobyt małych zwierząt.
 4. Dla Gości świadczone są odpłatnie dodatkowe usługi:
  1. wynajem rowerów;
  2. wynajem pralki;
  3. parking niestrzeżony przed lub po pobycie Gości w Hotelu.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia szkody na mieniu Gościa z winy Hotelu, Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Odpowiedzialność Hotelu zostaje wyłączona, gdy zniszczenie dokonane zostało przez właściciela mienia, siłę wyższą lub doszło do zniszczenia rzeczy z powodu jej właściwości.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani przedmiotów czy zwierząt pozostawionych w pojeździe.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone na mieniu hotelowym powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 2. W przypadku powstania szkody z winy Gościa bądź osób pozostających pod jego nadzorem lub go odwiedzających, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy.
 3. Gość powinien zawiadomić pracowników Hotelu o wystąpieniu szkody na mieniu Hotelu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty,  ma prawo wystąpić do Gościa o odszkodowanie.
 5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu. W takiej sytuacji Hotel nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 7. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 8. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania nieletnich.

§7 POZOSTAŁE ZASADY POBYTU

 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Hotelu od godziny 6.00 do godziny 22.00; o ile nie są nałożone dodatkowe restrykcje przepisami zewnętrznymi.
 3. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek, piecyków, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Goście zobowiązują się wykorzystywać pokój jedynie do celów mieszkalnych.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Wolno palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych: przed budynkiem oraz na balkonie, który znajduje się na pierwszym piętrze.
 8. Za niestosowanie się do zakazów będą naliczane kary w wysokości do 500 zł.

§8 DOSTĘP DO OBIEKTU

 1. Brama wjazdowa na teren obiektu jest automatyczna. Zameldowani Goście dostają uprawnienia do jej otwierania na czas pobytu w Hotelu. W tym celu niezbędne jest podanie prawidłowego numeru telefonu w polskiej sieci komórkowej. Numer nie może być zastrzeżony.
 2. Otwieranie bramy następuje poprzez wykonanie połączenia na wskazany numer telefonu, który Gość otrzymuje przy meldunku. Połączenie zostanie rozłączone bez obciążenia dzwoniącego, brama otworzy się na przejazd jednego samochodu.
 3. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany zamka w wysokości 200 zł.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

§9 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z usług obiektu stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownika Hotelu pisemnie na adres e-mail: jachtklub@jachtklub.elblag.pl.
 3. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług noclegowych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest w recepcji.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby Hotelu.

Dziękujemy za współpracę i stosowanie zasad obowiązujących w naszym hotelu. Życzymy miłego i spokojnego pobytu.