Początek

Zmiany organizacyjne.

W dniu 3.02.2020 Zarząd „Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg” podjął decyzję o powołaniu Sekcji tematycznych, których zadaniem będzie wspierania Zarządu w procesie zarządzania. Stowarzyszeniem Jachtklub Elbląg. Zadaniem Sekcji będzie generowanie inicjatyw, proponowanie ich wdrażania i współudział w organizacji przedsięwzięć poprawiających funkcjonowanie Stowarzyszenia.

W pracy każdej z poniżej opisanych Sekcji będzie brał udział dedykowany członek Zarządu Stowarzyszenia pełniący rolę sponsora (wspieranie projektów i bieżąca łączność z Zarządem). Pracą sekcji będzie kierował Przewodniczący wybrany przez członków sekcji. Wnioski i inicjatywy będą przekazywane przez Przewodniczących Sekcji Zarządowi do analizy i ewentualnego wdrożenia. Prosimy członków Stowarzyszenia o wybór sekcji i deklarację aktywnego osobistego udziału w pracach wybranej sekcji w terminie do 20 lutego. Planujemy ogólne inauguracyjne spotkanie członków wszystkich sekcji razem w pierwszych dniach marca. Skład osobowy i przyjęty przez sekcje zakres działania zostanie opublikowany na naszej stronie www w celu poinformowania wszystkich członków o możliwości zgłaszania swoich wniosków i proponowanych działań bezpośrednio do odpowiednich sekcji. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresami mailowymi sponsorów poszczególnych sekcji.

 

Lista sekcji tematycznych:

1. Sekcja ds. Finansów i Źródeł Finansowania

Sponsor : Członek Zarządu, Skarbnik Arkadiusz Alchimowicz

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

a/opracowanie zasad umożliwiających przygotowanie budżetów poszczególnych rodzajów działalności: działalności statutowej (hangar, marina), działalności gospodarczej (hotel) i szkółki żeglarskiej i przygotowanie corocznego projektu budżetu Stowarzyszenia

b/poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania każdego z rodzajów działalności

c/bieżąca analiza sytuacji finansowej Stowarzyszenia i proponowanie działań korygujących

d/ generowanie inicjatyw o charakterze finansowym wspierających rozwój działań statutowych

e/ opracowanie projektu cennika świadczonych usług

f/ inne działania nie wymienione wyżej

 

2. Sekcja ds. Komunikacji i Relacji z Interesariuszami

Sponsor: Komandor Adam Kapczyński

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

a/ opracowania zasad komunikacji wewnętrznej (skierowanej do członków stowarzyszenia, strona www , informacja o bieżących pracach Zarządu i Sekcji, itd)

b/ opracowanie zasad komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi (sprawozdania, informacje, spotkania, media, itd.) w celu bieżącego propagowania działalności statutowej i usługowej Stowarzyszenia

c/ generowanie i podejmowanie inicjatyw budujących wizerunek Stowarzyszenia

d/ opracowanie zasad komunikowania inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych

przez Stowarzyszenie

e/ inne działanie nie wymienione wyżej

 

3. Sekcja ds. Szkolenia Dzieci i Młodzieży

Sponsor: Członek Zarządu Grzegorz Polak

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

a/ proponowanie i podejmowanie działań zapewniających bieżące działanie Szkółki Żeglarskiej

b/ opracowanie doraźnej koncepcji szkolenia dzieci na Zalewie Wiślanym

c/ inicjowanie działań promujących działalność Szkółki

d/ przygotowanie strategii rozwoju Szkółki na następne lata

e/ podejmowanie innych działań propagujących szkolenie żeglarskie dzieci (dni otwarte, pokazy na wodzie, półkolonie, obozy żeglarskie itp.)

f/ inne działania nie wymienione wyżej

 

4. Sekcja ds. Propagowania Kultury Żeglarskiej i Organizacji Imprez Klubowych

Sponsor: Wicekomandor Ryszard Seroka

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

a/planowanie i współudział w organizacji spotkań i imprez klubowych

b/współudział w organizacji imprez miejskich np. (Dni Elbląga, itd.)

c/opracowanie scenariusza i prowadzenie otwarcia i zakończenia sezonu

d/organizacja wymiany doświadczeń żeglarskich (inne kluby, znani żeglarze, wizyty klubowe, rejsy integracyjne, spotkania integracyjne ,itp.)

d/zgłaszanie innych inicjatyw (spotkań, odczytów, prelekcji, itp.) propagujących wychowanie morskie i działalność Stowarzyszenia

e/ organizacja regat o Puchar Mariny Elbląg

f/ inne działania nie wymienione wyżej

 

5. Sekcja ds. Technicznych Obiektów i Urządzeń (Budynek klubowy, Hangar, Marinai otoczenie)

Sponsor: Członek Zarządu Jarosław Ciesielski

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

a/analiza stanu technicznego obiektów i urządzeń wykorzystywanych do działalności statutowej, szkolenia dzieci i młodzieży i gospodarczej oraz wnioskowanie niezbędnych działań

b/przegląd zasad i instrukcji użytkowania infrastruktury technicznej i wnioskowanie zmian,

c/bieżąca analiza cenników usług o charakterze technicznym i wnioskowanie zmian

d/ analiza i ocena przedsięwzięć o charakterze technicznym zgłaszanych przez Szkółkę Żeglarską

e/ zgłaszanie inicjatyw w celu poprawy standardu usług żeglarskich o charakterze technicznym

e/opiniowanie wniosków o charakterze technicznym zgłaszanych przez użytkowników mariny i hangaru (członków i klientów)

f/opracowanie zasad prowadzenia usług o charakterze technicznym na terenie mariny i hangaru przez podwykonawców na rzecz członków i klientów

g/ inne działania nie wymienione wyżej

 

6. Sekcja ds. modernizacji budynku klubowego

Sponsor: Członek Zarządu Sylwester Wadecki

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

a/ przygotowanie wniosku o dotację EU dla NGO na remont budynku

b/przygotowanie Stowarzyszenia do podjęcia rozmów z miastem na temat współpracy przy przygotowaniu wniosku o finansowanie z EU

c/ analiza dotychczasowych opracowań przebudowy i modernizacji budynku i sformułowanie głównych założeń do przeprowadzenia remontu generalnego

d/ analiza przepisów regulujących usługi o charakterze hotelowym

e/ inne działania nie wymienione wyżej

 

7. Sekcja ds. Strategii i Rozwoju Stowarzyszenia

Sponsor: Członek Zarządu Mirosław Gryszka

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

a/ opracowanie i przyjęcie do stosowania dokumentu o nazwie Misja i Wizja będącego rozwinięciem zapisów Statutu Stowarzyszenia

b/ opracowanie kierunków działań strategicznych Stowarzyszenia, zdefiniowanie celów (kim chcemy być za 5-10 lat) w świetle zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i komunikacyjnych

c/przeprowadzenie analizy możliwości uruchomienia bazy żeglarskiej Jachtklubu na Zalewie Wiślanym umożliwiającej co najmniej rozszerzenie szkolenia w klasach przejściowych dzieci i młodzieży

d/przeprowadzenie analizy możliwości włączenia się Jachtklubu w uruchomienie w mieście programu wychowania morskiego (w ścisłej współpracy z agendami miasta) prowadzącego do wytworzenia zapotrzebowania na miejską jednostkę morską

e/ udział Stowarzyszenia w opracowywanie przez miasto strategii rozwoju turystyki wodnej w obszarze Kanału Elbląskiego

f/ udział Stowarzyszenia w opracowywaniu planu rozwoju południowo-wschodniego wybrzeża Zalewu Wiślanego

g/inne działania wyżej nie wymienione

 

Członkowie Stowarzyszenia, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli uczestniczyć w pracach Sekcji, będą mogli uczestniczyć w pracach na rzecz Stowarzyszenia w ramach tak zwanych Wacht Klubowych. Lista prac możliwych do wykonania przez członków będą ogłaszane przez Zarząd.

Za Zarząd Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg

Komandor Adam Kapczyński